Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Informacja Wójta Gminy Stoczek na temat zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi i nowych opłat w 2020 r.

Szanowni Mieszkańcy!

Z uwagi na zmiany przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  od 1 stycznia 2020 roku na terenie gminy Stoczek obowiązują nowe regulacje  w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Najważniejsze zmiany są następujące:

 1. od 1 stycznia wszyscy właściciele nieruchomości muszą zbierać odpady w sposób selektywny.
 2. istnieje możliwość obniżenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, gdy właściciel nieruchomości będzie kompostował bioodpady w kompostowniku przydomowym i zgłosi ten fakt do Urzędu Gminy.
 3. wprowadzono podwyższoną stawkę opłaty (karę), stosowaną gdy właściciel nieruchomości nie przestrzega obowiązku selektywnej segregacji odpadów. W przypadku stwierdzenia odpadów zmieszanych przedsiębiorstwo odbierające odpady ma obowiązek poinformować wójta o niewywiązywaniu się właściciela nieruchomości z obowiązku segregacji. Na podstawie informacji od przedsiębiorstwa wraz z dokumentacją fotograficzną wójt wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie naliczenia opłaty podwyższonej.
 4. wprowadzono ryczałtową opłatę roczną dla właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe bez względu na okres przebywania w danym roku
 5. zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości poprzez wypełnienie nowej deklaracji należy składać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Zmianą danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest:
 • zamieszkanie nowej osoby na nieruchomości w tym urodzenie się dziecka,
 • ubycie osób na nieruchomości w tym zmiana miejsca zamieszkania czy śmierć.


Rada Gminy Stoczek Uchwałą Nr XII/98/2019  z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie gminy Stoczek, określiła nową stawkę opłaty w wysokości 19 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli na danej nieruchomości bioodpady są kompostowane i zagospodarowywane we własnym zakresie.

W przypadku, gdy bioodpady są oddawane (worek brązowy) stawka opłaty miesięcznie od osoby zamieszkującej wynosi 27 zł.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny ustalono stawkę podwyższoną w wysokości 54 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Zgodnie z ww. uchwałą wprowadzono ryczałtową opłatę roczną dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe która wynosi 169 zł za rok. Podwyższona stawka za niewywiązywanie się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów wynosi 338 zł za rok.

Od 2020 roku nastąpi również zmiana w zakresie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych.
Zbiórka odpadów selektywnie zebranych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe tj.:

 • worek zielony (szkło),
 • worek niebieski (papier),
 • worek żółty (tworzywa sztuczne i metale, odpady wielomateriałowe),
 • worek czarny (pozostałości po segregacji) ,
 • worek brązowy (bioodpady stanowiące odpady komunalne dla nieruchomości, które nie będą kompostowali bioodpadów (nie będą posiadali kompostownika)
  będzie odbywała się w okresie od kwietnia do października – raz na dwa tygodnie, natomiast w okresie od stycznia do marca, od listopada do grudnia – raz w miesiącu, Uwaga!! Odbiór bioodpadów stanowiących odpady komunalne w ilości do 2 worków/pojemników na jedną zbiórkę.
 • worek szary (popiół) w okresie od stycznia do marca, od listopada do grudnia – raz w miesiącu,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 2 razy w roku w terminach określonych w harmonogramie,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe – 2 razy w roku, w terminach określonych w harmonogramie,
 • odzież i tekstylia – 2 razy w roku, w terminach określonych w harmonogramie.

Na terenie gminy Stoczek funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gajówce Zachodniej 21c, zwanym dalej PSZOK, (czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00). W zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmowane będą dostarczane we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości, zebrane w sposób selektywny niżej wymienione odpady:

 • papier,
 • szkło,
 • metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
 • popiół,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odzież i tekstylia,
 • bioodpady stanowiące odpady komunalne,
 • zużyte opony od samochodów osobowych w ilości do 4 sztuk rocznie,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe, w ilości do 1 tony rocznie; wysegregowane na poszczególne frakcje (tj. m.in. gruz ceglany, ceramika i inne),
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, które należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • odpady niebezpieczne.

Uwaga! Przed oddaniem odpadów komunalnych na PSZOK należy okazać się deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z uiszczoną opłatą za okres w którym dostarcza się odpady.

Przeterminowane leki można oddać do specjalnego pojemnika w aptece w Stoczku, przy ul. 3 Maja 1.
Zużyte baterie można oddać do specjalnego pojemnika w Zespole Oświatowym w Stoczku, Toporze, Grygrowie i Urzędzie Gminy w Stoczku.

Nie ma obowiązku składania nowych deklaracji.
Wójt Gminy Stoczek jest zobowiązany do przeliczenia opłat na nowe stawki na podstawie danych złożonych w deklaracji i zawiadomienia mieszkańców o nowych stawkach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Termin i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Opłata uiszczana będzie przez właścicieli nieruchomości bez dodatkowego powiadomienia – faktury, za kwartał, z góry, do 15 stycznia, 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października.
Opłata ryczałtowa od nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe uiszczana będzie bez powiadomienia w terminie do 15 kwietnia danego roku. Opłatę można uiszczać u sołtysów w drodze inkasa, przelewem na rachunek gminy lub w kasie Urzędu Gminy.
Przypominamy, że od stycznia 2020 roku wpłaty należy dokonywać na nowy rachunek bankowy Nr 48 9236 0008 0130 0101 2000 0970.

Z nowymi zasadami segregowania odpadów komunalnych można zapoznać się na stronie Ministerstwa Klimatu: https://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac