Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

INFORMACJA WÓJTA GMINY STOCZEK

INFORMACJA
WÓJTA GMINY STOCZEK

dla mieszkańców posiadających indywidualne szamba przydomowe


Zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 3 oraz art.  6  ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013r. poz. 1399)  w nawiązaniu do  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.( Dz. U Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

 

  • właściciele nieruchomości zobowiązani są do gromadzenia nieczystości w  szczelnych zbiornikach bezodpływowych. Zbiorniki bezodpływowe powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przykrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5 m ponad poziom terenu,
  • właściciele nieruchomości zobowiązani są do  podpisania  umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i transportu nieczystości ciekłych.

 

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinno odbywać się w terminach gwarantujących zachowanie czystości i porządku na nieruchomości jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Stoczek Uchwałą Nr XXIX/200/2013 z dnia 22 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stoczek .


W przypadku kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych mieszkańcy zobowiązani są do okazania zawartej umowy oraz dowodu uiszczania opłat za ww usługi.


Uchylanie się mieszkańców od wykonania powyższego  obowiązku skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego i wydaniem decyzji ustalającej obowiązek opróżniania zbiornika z nieczystości ciekłych.

Uprawnionym podmiotem posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  na terenie gminy Stoczek zgodnie z decyzją Wójta Gminy: RPO 6233.1.2011 z dnia 13.01.2011r. jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w  Stoczku ul. Węgrowska 22, 07-104 Stoczek.

 

Wójt Gminy Stoczek
/-/ Mieczysław Wójcik

 

Opracowanie:Jolanta Kowalik - Kierownik Referatu Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Data publikacji: 29 lipiec 2014r.

Wprowadzenie: Administrator