Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Gmina Stoczek po raz kolejny wywalczyła najwyższe w powiecie dofinansowanie na asystentów rodziny!

 

Dostrzegając ogromną potrzebę prowadzenia działań wspierających rodziny wieloproblemowe,  Gmina Stoczek kolejny rok z rzędu aplikowała o przyznanie środków finansowych na zatrudnienie asystentów rodziny w 2015r. Zadaniem asystenta jest wspieranie rodziny w różnych działaniach, tak aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i  wychowania dzieci. Ponieważ na terenie gminy jest wiele rodzin dysfunkcyjnych, które niejednokrotnie, z przyczyn od nich niezależnych, nie radzą sobie w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczej, praca asystentów jest nieocenioną pomocą w zakresie przywracania prawidłowego funkcjonowania tych rodzin.

W ramach Programu "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" wywalczyliśmy dofinansowanie w kwocie 46.607,00 zł. Przyznana Gminie Stoczek dotacja jest najwyższym wsparciem jakie przyznano Ośrodkom Pomocy Społecznej w Powiecie Węgrowskim.

 • Miasto Węgrów –  9.677,00 zł
 • Grębków – 10.625,00zł
 • Korytnica – 15.000,00zł
 • Liw  - 19.500,00zł
 • Łochów – 16.875,00zł
 • Miedzna – 15.000,00zł
 • Sadowne – 14.247,00zł
 • Stoczek – 46.607,00zł
 • Wierzbno – 10.500,00zł

Asystent rodziny od 2012r.  jest nową profesją w systemie pomocy społecznej, która charakteryzuje sie kompleksowymi działaniami podejmowanymi na rzecz  rodzin mających trudności w pełnieniu ról opiekuńczych i wychowawczych.  Asystent rodziny towarzyszy  rodzicom we wprowadzaniu zmian w swoim myśleniu, zachowaniu oraz otoczeniu, koniecznych do tego, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci.

 

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

 • pomoc w poprawie sytuacji bytowej oraz w uzyskaniu samodzielności materialnej
 • wsparcie specjalistyczne ( udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych; udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi; motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych; udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych; prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci)
 • czynności administracyjne
 • współpraca z innymi podmiotami
 • czynności interwencyjne (podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin).

Cechami charakterystycznymi asystowania jest indywidualizacja pracy wynikająca z małej liczby odbiorców, dostosowanie do określonych grup beneficjentów i ich realnych potrzeb, dawanie możliwości skierowania do nich dedykowanego wsparcia.  Asystent rodziny   ma za zadanie zmienić stosunek osób w rodzinie do własnej sprawczości, zwiększyć ich poczucie wpływu na własne życie i podnieść samoocenę. Indywidualna pomoc służy rozwojowi kompetencji poszczególnych członków rodziny, osiąganiu wyznaczonych przez nich celów, wzbudzaniu w nich wiary we własne możliwości oraz motywowaniu do podejmowania działań, do tej pory uznawanych za niemożliwe. Działania asystenta i rodziny zmierzają do jej usamodzielnienia i pozostawienia dzieci w rodzinie, w środowisku zapewniającym im poczucie bezpieczeństwa i prawidłowy rozwój. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku w 2014 roku zatrudniał 2 asystentów rodziny  w ramach realizacji „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014”. Na realizację tego programu pozyskano kwotę 54.078,00 zł., co pozwoliło pokryć koszty zatrudnienia asystentów  rodziny w okresie od stycznia 2014r. do grudnia 2014 r.

W ramach dotacji wydatkowano kwotę 54.078,00 zł., przy zaangażowaniu środków własnych Gminy Stoczek w wysokości 14.085,77 zł. W 2014 roku wspierającymi, motywującymi i pomocowymi działaniami asystenta rodziny objętych zostało 17 rodzin w tym: 52 dzieci.

Rodziny, które spotykają się z problemami  opiekuńczo-wychowawczymi oraz sytuacjami kryzysowymi  mogą liczyć na wsparcie asystentów rodziny. Wszelkich informacji na temat świadczonej przez nich pomocy udzielą Państwu pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku w siedzibie przy  ul. Węgrowskiej 22, 07-104 Stoczek oraz pod numerem tel. (25) 691-91-60.

 

Data publikacji: 15 maja 2015r.

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku

Wprowadzenie: Administrator