Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

"Wyprawka Szkolna" 2013

Wójt Gminy Stoczek  informuje

o realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku

„Wyprawka szkolna”.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników   i materiałów dydaktycznych ( Dz. U z dnia 17 lipca 2013 r. poz.818 ) programem tym objęci są:

I. Uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2013/2014 naukę w:
•    klasach 1-3 i klasie 5 szkoły podstawowej, ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
•    klasie 2 szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,
•    klasie 5: ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia    i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
•    klasie 2 liceum plastycznego,
•    klasie 2 lub 8 ogólnokształcącej szkoły baletowej.


W 2013 r. programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży - podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, techników uzupełniających oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.II. Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania dofinansowania do zakupu podręczników.Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć:

a) 539 zł netto - gdy dofinansowanie dotyczy ucznia klasy I szkoły podstawowej
lub ucznia klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

b) 456 zł netto - gdy dofinansowanie dotyczy uczniów kl. II –III i V szkoły podstawowej lub klas II-III i V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy II szkoły, ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum
ogólnokształcącego i technikum, klasy V ogólnokształcącej szkoły muzycznej
II stopnia, klasy V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy II liceum
plastycznego, klasy II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej,

c) bez żadnego kryterium dochodowego - dofinansowanie przysługuje uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem w stopniu lekkim,  z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym,  z niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

d) rodzina przekraczająca kryterium dochodowe - jeżeli uczeń jest w grupie, której przysługuje dofinansowanie zakupu podręczników, a dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe można również ubiegać się o dofinansowanie jeżeli w rodzinie zaistniały szczególne okoliczności tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Pomoc przyznawana jest na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. Liczba uczniów objętych pomocą w tym trybie nie może przekroczyć 5% ogólnej liczby uczniów z klas I-III i klas V ze szkół podstawowych w gminie Stoczek.III. Wniosek o przyznanie pomocy uczniowi na dofinansowanie zakupu podręczników.

1. Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia( prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

2. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 31/2013 Wójta Gminy Stoczek z dnia 05 sierpnia 2013 wniosek  składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014, w terminie do 13 września 2013 r.

3. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów

4. W przypadku, gdy rodzina ucznia korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć
zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.

5. W przypadku, gdy rodzina ucznia klasy I szkoły podstawowej korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

6. W przypadku gdy uczeń jest niepełnosprawny do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

7. W przypadku gdy uczeń pochodzący z rodziny, w której dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe o którym mowa w dziale II. Lit. b, do wniosku należy dołączyć  uzasadnienie, z uzasadnienia powinno wynikać która z okoliczności określonych w dziale II. lit. d występuje w rodzinie.

 

Wójt Gminy Stoczek

/-/mgr Mieczysław Wójcik

Opracowanie: UG

Data publikacji: 07 sierpień 2013r.

Wprowadzenie: Administrator