Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A
RSS

Aktualności

 • Rozstrzygnięcie konkursu „Bezpieczeństwo w Internecie” w Szkole Podstawowej w Stoczku

  2014-04-16 12:57

  W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa w Stoczku bierze udział w programie „Aktywna edukacja”, którego celem jest przygotowanie dyrektorów i nauczycieli do wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu i uczeniu się oraz wsparcie w określeniu zapotrzebowania na sprzęt cyfrowy.

   

  W ramach jednego z zadań realizowanych przez zespół koordynatorów szkolnych zorganizowano dla uczniów konkurs plastyczny „Bezpieczeństwo w Internecie”, który został rostrzygniety 04 kwietnia 2014 r.

  I Miejsce w kategorii klas I-III- Praca Wiktorii Rydzewskiej

  I Miejsce w kategorii klas IV-VI - Praca Krystiana Nowaka

 • Wnioski o dopłaty bezpośrednie

  2014-04-16 10:02

   

   

   

  Wójt Gminy Stoczek przypomina, iż pracownicy Urzędu Gminy służą pomocą  w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie na rok 2014.

   

  Bezpłatna pomoc w wypełnianiu wniosków jest prowadzona przez pracowników Referatu Rolnictwa Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska pok. nr 13.

   

  Dodatkowo w poniedziałki i piątki w godz. od 8:00 do 16:00 w budynku Gimnazjum, ul. Armii Krajowej 1 odpłatnej pomocy w wypełnianiu wniosków udzielają pracownicy MODR O/Siedlce-TZD Węgrów.

   

  Termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie mija z dniem 15 maja 2014r.

   

  Serdecznie zapraszamy do skorzystania z pomocy pracowników urzędu !!!

 • Zajmowanie nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

  2014-04-16 09:56

  KOMUNIKAT
  Agencji Nieruchomości Rolnych
  Oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

  w sprawie bezumownego użytkowania gruntów
  Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

 • Życzenia Wójta Gminy Stoczek

  2014-04-16 08:56

   

   

 • Uczestnicy Klubu Integracji Społecznej ze Stoczka wzięli udział w Targach Pracy

  2014-04-14 09:46

  W ramach aktywizacji zawodowej 4 kwietnia uczestnicy KIS wzięli udział w Targach Pracy i Przedsiębiorczości organizowanych  przez Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie.

   

   

 • INFORMACJA WÓJTA GMINY STOCZEK

  2014-04-09 12:32

  INFORMACJA

  WÓJTA GMINY STOCZEK


  dla mieszkańców posiadających indywidualne szamba przydomowe


  Zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 3 oraz art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013r. poz. 1399) w nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.( Dz. U Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

   

  • właściciele nieruchomości zobowiązani są do gromadzenia nieczystości w szczelnych zbiornikach bezodpływowych. Zbiorniki bezodpływowe powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przykrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5 m ponad poziom terenu,
  • właściciele nieruchomości zobowiązani są do podpisania umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i transportu nieczystości ciekłych.

   

  Opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinno odbywać się w terminach gwarantujących zachowanie czystości i porządku na nieruchomości jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Stoczek Uchwałą Nr XXIX/200/2013 z dnia 22 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stoczek .


  W przypadku kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych mieszkańcy zobowiązani są do okazania zawartej umowy oraz dowodu uiszczania opłat za ww usługi.


  Uchylanie się mieszkańców od wykonania powyższego obowiązku skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego i wydaniem decyzji ustalającej obowiązek opróżniania zbiornika z nieczystości ciekłych.

  Uprawnionym podmiotem posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stoczek zgodnie z decyzją Wójta Gminy: RPO 6233.1.2011 z dnia 13.01.2011r. jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stoczku ul. Węgrowska 22, 07-104 Stoczek.

   

  Wójt Gminy Stoczek
  /-/ Mieczysław Wójcik

 • Dziewczęta z SP Grygrów awansowały do finału w zawodach unihokeja regionu siedleckiego

  2014-04-08 15:24

   

   

 • "Noc Sów” w Stoczku.

  2014-04-08 08:11

  W pierwszy weekend kwietnia br. w całej Polsce odbyła się ogólnopolska akcja edukacyjna pod nazwą „Noc Sów”, organizowana przez Stowarzyszenie Ptaki Polskie (www.ptakipolskie.pl) oraz Stowarzyszenie Ochrony Sów (www.sowy.sos.org.pl)

  W Stoczku „Noc Sów”, prowadzona przez Marcina Ilczuka – nauczyciela biologii w miejscowym Gimnazjum, odbyła się w nocy z 4 na 5 kwietnia. Grupa 17 uczniów, w piątek 4 kwietnia, o godzinie 18.30 spotkała się w szkole, gdzie wysłuchała prelekcji dotyczących różnych zagadnień z życia sów, obejrzała film „Sowy polski” autorstwa nieżyjącego już przyrodnika – Artura Tabora, oraz uczestniczyła w konkursie wiedzy o sowach.  Po zajęciach w sali szkolnej uczniowie wraz z Przewodnikiem udali się w teren na spotkanie „oko w oko” z tajemniczymi nocnymi ptakami. Wycieczka trwała niemal 3 godziny, i co prawda zaowocowała tylko odzywającym się jednym puszczykiem, ale pozwoliła uczniom namacalnie poznać jeden ze sposobów badania występowania sów.

   

 • Urząd Gminy w Stoczku pozyskał fundusze na zatrudnienie asystentów rodziny.

  2014-04-07 08:53

  Asystent rodziny jest nową profesją w systemie opieki społecznej, której cechami charakterystycznymi są kompleksowe działania podejmowane wobec rodzin, polegające przede wszystkim na towarzyszeniu oraz pomocy rodzinie, w pokonywaniu trudności, poprawie funkcjonowania i wyjściu z sytuacji kryzysowych.

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku w 2013 roku zatrudniał 1 asystenta rodziny  w ramach realizacji „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013”. Na realizację tego programu pozyskano kwotę 17 500,00 zł. co pozwoliło pokryć koszty zatrudnienia asystenta  rodziny w okresie od czerwca 2013 do grudnia 2013 r. W ramach dotacji wydatkowano kwotę 17 375,00 zł.

  Widząc potrzebę kontynuowania działań wspierających rodziny wieloproblemowe Urząd Gminy w Stoczku aplikował o przyznanie środków na zatrudnienie asystenta rodziny również w 2014r. w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany, a wartość dofinansowania to 54 078,00zł. Dzięki pozyskanym środkom działalność asystenta rodziny nie tylko będzie kontynuowana, ale również pozwoli na  zatrudnienie kolejnego asystenta rodziny. Przyznana Gminie Stoczek dotacja jest najwyższym wsparciem jakie przyznano Ośrodkom Pomocy Społecznej w Powiecie Węgrowskim.

 • Przebadano 141 kobiet w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi

  2014-04-04 10:21

  Mammografia, czyli rentgenowskie badanie piersi, to najbardziej skuteczna metoda w diagnostyce wczesnych objawów raka piersi. Wczesne wykrycie tego nowotworu gwarantuje niemal 100% pewności na wyleczenie choroby. Co więcej, mammografia jest badaniem bezpiecznym i wykonywanym przy użyciu minimalnej dawki promieniowania rentgenowskiego.


  Mając na uwadze rangę badań profilaktycznych w dniach 1-2 kwietnia przy Urzędzie Gminy w Stoczku wszystkie Panie z terenu Gminy miały możliwość wykonania mamografi w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. W stojącym przed urzędem Mammobusie przebadanych zostało 141 kobiet.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 105 Następna »