Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

ZASIŁEK RODZINNY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku informuję o terminach składania wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2014/2015.


Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2014/2015 przyjmowane są od dnia 1 września 2014 roku.


W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2014/2015 złoży wniosek wraz z dokumentami do 30 września 2014r., ustalenie prawa do świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2014r.


W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami od 1 października 2014r. do 30 listopada 2014r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2014r.


W okresie zasiłkowym 2014/2015 obowiązują dochody uzyskane w 2013 roku.

 

ZASIŁEK RODZINNY


Kto może otrzymać zasiłek rodzinny?
•    W okresie zasiłkowym 2013/2014 trwającym od 01 listopada 2013 roku do 31 października 2014 roku należy wykazać dochody za rok 2012 uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny.  Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza 539 złotych lub 623 złotych (w rodzinie z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności).
•    Uprawnionym wnioskodawcą jest rodzic; prawny lub faktyczny opiekun dziecka (musi wystąpić do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka).
•    przyznanie zasiłku może zwrócić się także pełnoletnia osoba ucząca się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 24 roku życia, jeśli nie pozostaje na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:
a)    18 roku życia  lub
b)    nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo
c)    24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
1.    dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
2.    dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy oraz szkoła wojskowa lub inna zapewniająca nieodpłatnie pełne utrzymanie) lub w rodzinie zastępczej;
3.    osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
4.    pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko
5.    osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że;
•    rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
•    ojciec dziecka jest nieznany,
•    powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone
•    sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.
6.    członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy unijne mówią inaczej.

Zasiłek rodzinny wynosi miesięcznie:
•    77 złotych na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
•    106 złotych na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
•    115 złotych na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Jak jest przyznawany zasiłek rodzinny?
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przyznaje się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego lub do miesiąca, w którym uprawnione dziecko kończy 18/21/24 lata lub do miesiąca ukończenia nauki przez pełnoletnie dziecko.

Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
1.    zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierające informacje o wysokości:
a)    dochodu,
b)    składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu,
c)    należnego podatku;
2.    zaświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;
3.    oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające w szczególności informacje o:
a)    wysokości dochodu,
b)    wysokości należnych składek na ubezpieczenie społeczne,
c)    wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
d)    wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
e)    wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;
4.    zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne;
5.    zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
6.    dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
7.    dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
8.    dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
9.    kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
10.  odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
11. odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
12. orzeczenie sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka;
13. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.Bliższych informacji udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku, ul. Węgrowska 22, 07-104 Stoczek, tel. (25) 691-91-60

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku
 2. Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły
 3. Oświadczenie do wniosku
 4. Wniosek o wydanie zaświadczenia
 5. Wniosek
 6. Oświadczenie o dochodzie
 7. Oświadczenie rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
 8. Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie społeczne...
 9. Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
 10. Oświadczenie o okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy...
 11. Oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych
 12. Oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce.....
 13. Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania
 14. Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania

 

 

 

 

Źródło: GOPS w Stoczku

Data publikacji: 04.08.2014r.

Wprowadzenie: Administrator