Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Wyrównam swoje szanse i odniosę sukces

logo POKL

Projekt współfinansowany ze środkówUnii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

"Człowiek - najlepsza inwestycja"


Gmina Stoczek w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek rozpoczęła  realizację projektu pod nazwą „Wyrównam swoje szanse i odniosę sukces” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług.


Projekt jest współfinansowany ze środków EFS w kwocie 346 910,00 PLN, gdzie udział własny wynosi tylko 11 000,00 PLN.

 

Okres realizacji projektu obejmuje okres od 01.02.2011r. do 31.01.2013r.

 

Głównym celem projektu jest wsparcie realizacji programu rozwojowego w Szkole Podstawowej w Stoczku poprzez niwelowanie barier w dostępie do edukacji i poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły powodując zwiększenie aspiracji edukacyjnych co jednoznaczniewpłynie  na rozwój zainteresowań, a przez to podniesienie wyników w nauce oraz wyników egzaminów końcowych.

 

Działaniami projektu objętych jest 200 uczniów Szkoły Podstawowej w Stoczku. W głównej mierze projekt jest adresowany do uczniów, którzy osiągnęli niskie wyniki w nauce i wyrazili zgodę na uczestnictwo w zajęciach.

 

W ramach tego projektu realizowane będą następujące zajęcia:

 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji polonistycznej i matematycznej klasy I-III
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego klasy V
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki IV
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego klasy IV-VI
 • Zajęcia profilaktyczno-wyrównawcze. Realizacja programu profilaktycznego „Spójrz inaczej” klasy I-III
 • Pozalekcyjne dodatkowe zajęcia z języka angielskiego klasy IV-VI
 • Pozalekcyjne dodatkowe zajęcia z języka rosyjskiego klasy V-VI
 • Pozalekcyjne dodatkowe zajęcia z matematyki klasy V-VI
 • Pozalekcyjne dodatkowe zajęcia z przyrody (wycieczka turystyczno-krajoznawcza) klasy IV-VI
 • Pozalekcyjne dodatkowe zajęcia z informatyki klasy IV-VI
 • Pozalekcyjne dodatkowe zajęcia sportowo-rekreacyjne klasy IV-VI
 • Zajęcia z pedagogiem (w ramach zajęć przeprowadzenie ewaluacji projektu)


Do wyżej wymienionych zajęć zostanie zakupionysprzęt sportowy i  multimedialny oraz materiały biurowe i pomoce dydaktyczne, dzięki którym zajęcia te staną się atrakcyjniejsze i skłonią uczniów do pogłębiania wiedzy z poszczególnych przedmiotów.


Projektem zarządzazespół składający się z koordynatora i księgowego zlokalizowany w Urzędzie Gminy w Stoczku.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu pod nr tel. 25 691-90-02 bądź osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00 w Urzędzie Gminy w Stoczku, pokój nr 5.


Gorąco zachęcam do udziału w projekcie.

Wójt Gminy Stoczek
/-/ mgr Mieczysław Wójcik

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
 2. Dokumenty zgłoszeniowe
 3. Plan zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu w roku szkolnym 2011-2012

 

Opracowanie: Anna Bodzon, Koordynator projektu

Data publikacji: 1 kwietnia 2011 r.

Wprowadzenie: Administrator