Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

STYPENDIA SZKOLNEPomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

 

Pomoc materialna przysługuje:


1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
- stypendium szkolne,
- zasiłek szkolny.


Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje:


- bezrobocie,
- niepełnosprawność,
- ciężka lub długotrwała choroba,
- wielodzietność,
- brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
- alkoholizm lub narkomania,
- rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.Ponadto warunkiem przyznania stypendium szkolnego jest zamieszkanie na terenie Gminy Stoczek.

 

Świadczenia pomocy materialnej nie przysługują dzieciom objętym rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym w oddziale zerowym, czyli w tzw. Zerówkach.

 


Stypendium szkolne może być udzielone w formie:


1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,
3. całkowitego lub częściowego zwrotu kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania - dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów,
4. świadczenia pieniężnego.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013r., poz. 182 z późn. zm.), - tj. 456,00 zł.Wniosek mogą złożyć: rodzice, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły. Pełnoletni uczeń składa wniosek we własnym imieniu lub upoważnia rodzica.Do wniosku należy dołączyć odpowiednie zaświadczenia lub oświadczenia umożliwiające określenie wysokości dochodu na osobę w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.


UWAGA


Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, które potwierdzają zaistnienie zdarzenia losowego.


Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.


W okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. stypendium szkolne otrzymało 237 uczniów, w tym:
• 120 uczniów szkół podstawowych,
• 63 uczniów gimnazjum,
• 54 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.


W ramach przyznanych środków wnioskodawcy zakupili następujące artykuły:
- podręczniki, zeszyty, słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, lektury szkolne,
- artykuły szkolne( piśmiennicze, papiernicze, np. kredki, pędzle, flamastry, bloki, , klej, papier kolorowy, temperówki, kalkulatory, ołówki, długopisy, pióra, gumki, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, itp.),
- tornister ( plecak ),
- strój szkolny( biała bluzka, biała koszula, spódnica, garnitur, spodnie galowe ),
- strój na zajęcia wychowania fizycznego ( bluza sportowa, dres, spodnie sportowe, koszulka sportowa, spodenki gimnastyczne, obuwie sportowe),
- biurko do nauki,
- sprzęt komputerowy oraz programy komputerowe edukacyjne,
- koszt udziału w zajęciach edukacyjnych, rozwojowych( językowych, sportowych),
- koszt udziału w wycieczkach szkolnych,
- zwrot kosztów dojazdu do szkół ponadgimnazjalnych,
- zwrot opłaty abonenckiej za internet.W roku 2013 na podstawie przedstawionych przez wnioskodawców faktur i rachunków wypłacono stypendia szkolne dla uczniów w łącznej kwocie 135.107,24 zł, w tym dotacja na to zadanie wyniosła 107.977,00 zł, natomiast wkład własny Gminy Stoczek wyniósł 27.130,24 zł.Podstawa Prawna:
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) – Rozdział 8a Pomoc materialna dla uczniów;
• Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 r., poz.182 z póź. zm.) - art. 8 ust. 3-13;
• Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013r., poz. 1456 ) – art. 6 ust. 2 pkt 2);
• Uchwała Nr XIX/144/2005 Rady Gminy w Stoczku z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym;
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z póź. zm.)

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Wniosek

 

 

 

 

Źródło: GOPS w Stoczku

Data publikacji: 02 kwiecień 2013 r.

Wprowadzenie: Administrator