Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „ORŁY” Topór

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „ORŁY” Topór mieści się w budynku OSP w Toporze

Swą działalność rozpoczęli 12.08.2011r. wpisem do KRS pod nr 0000393315.


REGON 144890522 ;

NIP 8241800172 ;

nr konta: PBS w Węgrowie  16 923600080130155720000010

Skład Zarządu Stowarzyszenia :

 • Prezes Kujawa Krzysztof
 • Zastępca Prezesa – Wiechowski Mariusz
 • Sekretarz – Ojdana Marian Mieczysław
 • Skarbnik – Ojdana Magda
 • Członek – Żołnik Andrzej

Skład Komisji rewizyjnej :

 • Wycech Łukasz
 • Ojdana Emilia
 • Kowalczyk Zenon


Działalność Stowarzyszenia skierowana jest na rzecz mieszkańców miejscowości Topór.


Zakres działalności Stowarzyszenia precyzyjnie określają zapisy statutu, zgodnie z którym Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Topór,
 2. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 3. działalność na rzecz integracji mieszkańców wsi wokół idei sportu, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu,
 4. wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. prowadzenie klubu sportowego
 2. organizacja turniejów, zawodów i imprez popularyzujących różne dyscypliny sportu wedle zapotrzebowania społecznego.
 3. organizowanie szkolenia zawodników uprawiających różne dyscypliny sportu,
 4. współpraca ze związkami i organizacjami sportowymi, oraz innymi pomiotami działającymi na rzecz dyscyplin sportu realizowanych przez Stowarzyszenie.
 5. prowadzenie świetlicy środowiskowej, domu ludowego, klubu dla młodzieży i dla dorosłych mieszkańców wsi;
 6. prowadzenie przedszkola wiejskiego
 7. prowadzenie Centrum Kształcenia;
 8. organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji i doradztwa, w tym doradztwa rolniczego;
 9. udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w wyrównywaniu szans edukacyjnych;
 10. wspieranie podnoszenia kwalifikacji mieszkańców
 11. szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury;
 12. organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji oraz pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych;
 13. organizowanie festynów, aukcji, koncertów i wystaw;
 14. promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć, przeciwdziałanie patologiom społecznym
 15. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 16. wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich;
 17. popieranie i rozwijanie inicjatyw społecznych mieszkańców wsi;
 18. ochronę przyrody i krajobrazu, wspieranie rozwoju turystyki i agroturystyki;
 19. organizowanie obozów wypoczynkowych i sportowych;
 20. organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi;
 21. wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego wsi, tworzenie nowych miejsc pracy;
 22. wprowadzanie w życie i propagowanie zasad rozwoju zrównoważonego i działań na rzecz ekologii;
 23. promowanie produktów lokalnych;
 24. wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji europejskiej i globalizacji;
 25. organizowanie Partnerstw lokalnych i regionalnych dla realizacji projektu LEADER i innych projektów finansowanych z Unii Europejskiej i pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów tych Partnerstw;
 26. podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi.