Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek założone zostało 8 października 2003 r., rejestrując się w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000174069. W 2004 r. organizacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszenie jest organizacją o dość szerokim profilu działalności statutowej, ale od początku swojego istnienia siły koncentrowało w dwóch obszarach: edukacji oraz szeroko rozumianej pomocy społecznej.

 

Władzami Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia reprezentowane przez Zarząd Stowarzyszenia, składający się z pięciu osób pełniących funkcje: prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza i członka zarządu.

 

W historii Stowarzyszenia Funkcje Prezesa Zarządu pełnili: Jerzy Rydzewski i Kazimierz Ławnik. Obecnie Prezesem Zarządu Stowarzyszenia jest p. Zuzanna Gago, a skład uzupełniają p. Adam Strąk – Wiceprezes, p. Agata Grudziąż – Skarbnik, p. Maria Mamczur – Sekretarz oraz p. Monika Oniśk – członek Zarządu. Nad prawidłową działalnością Stowarzyszenia czuwa trójosobowa komisja rewizyjna obecnie w składzie: Ewa Nowak, Jolanta Kowalik, Anna Bala.


Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest współuczestnictwo w procesie wychowania młodzieży poprzez prowadzenie działalności oświatowej w systemie dziennym i zaocznym, na poziomie podstawowym i  ponadgimnazjalnym oraz edukacja osób dorosłych. Ponadto Stowarzyszenie mocno angażuje się w działania z zakresu pomocy i integracji społecznej w lokalnym środowisku. Podejmuje też działania z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody.


Zakres działalności Stowarzyszenia precyzyjnie określają zapisy statutu, zgodnie z którym Stowarzyszenie może podejmować działania na rzecz:

 • prowadzenia działalności oświatowej w systemie dziennym i zaocznym na poziomie podstawowym i ponadgimnazjalnym oraz dla dorosłych,
 • wspomagania i rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Stoczek,
 • działań w kierunku ograniczenia lokalnego bezrobocia,
 • wspierania rozwoju agrobiznesu i agroturystyki na terenie gminy Stoczek,
 • współuczestniczenia w procesie wychowania młodzieży,
 • inspirowania działań zmierzających do rozwoju Gminy Stoczek,
 • inicjowania działań na rzecz pomocy dziecku i rodzinie niewydolnej wychowawczo,
 • współuczestnictwa w pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 • organizowania imprez integracyjnych o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i sportowym,
 • organizacji aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży,
 • propagowania i organizowania inicjatyw służących upowszechnianiu umiejętności obsługi komputerów i korzystania z technik teleinformatycznych,
 • organizacji i uczestnictwa w przedsięwzięciach rozwijających znajomość języków obcych,
 • organizowania i propagowania turystyki ekologicznej,
 • szerzenia w społeczeństwie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony przyrody,
 • inicjowania i prowadzenia działalności edukacyjnej służącej krzewieniu idei demokracji,
 • wszystkich innych przedsięwzięć uznanych za sprzyjające powyższym celom.


Swoje działania Stowarzyszenie realizuje pozyskując dotacje od instytucji finansujących poszczególne rodzaje aktywności, ze składek członkowskich, darowizn od osób prawnych i prywatnych oraz darowizn 1 % podatku.  Od początku istnienia organizacji, w poszczególnych latach w ramach pozyskanych środków udało się przeprowadzić następujące działania:

Rok 2004

 • uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży (projekt finansowany ze środków Wojewody Mazowieckiego. Kwota dotacji: 3600 zł)
 • dwudniowy festyn rekreacyjno-sportowy  (projekt finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Kwota dotacji 12000 zł)
 • Gmina Stoczek w obiektywie młodzieży (projekt finansowany ze środków Polsko  – Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Równać Szanse” . Kwota dotacji: 8000 zł)


Rok 2005

 • kontynuacja działalności punktu konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży (projekt finansowany ze środków Wojewody Mazowieckiego. Kwota dotacji :3000 zł)
 • festyn rodzinny


Rok 2006

 • uruchomienie świetlicy profilaktyczno-wychowawczej dla dzieci i młodzieży (projekt finansowany ze środków Wojewody Mazowieckiego. Kwota dotacji: 5000 zł)
 • dwudniowy festyn rekreacyjno- sportowy


Rok 2007

 • Kontynuacja działalności świetlicy  profilaktyczno- wychowawczej dla dzieci i młodzieży (projekt finansowany ze środków Wojewody Mazowieckiego. Kwota dotacji: 5000 zł)
 • Klub Seniora „POGODNI” (projekt finansowany ze środków Wojewody Mazowieckiego. Kwota dotacji: 3000 zł)


Rok 2008

 • Kontynuacja działalności świetlicy profilaktyczno-wychowawczej dla dzieci i młodzieży (projekt finansowany ze środków Wojewody Mazowieckiego. Kwota dotacji: 5000 zł). Projekt obejmował kontynuację działalności świetlicy profilaktyczno-wychowawczej z propozycją zajęć realizujących programy profilaktyczne.
 • Klub Seniora „POGODNI” (projekt finansowany ze środków Wojewody Mazowieckiego. Kwota dotacji: 3000 zł ). Zadanie obejmowało kontynuację działalności Klubu wraz z pozszerzeniem oferty zagospodarowania czasu wolnego o spotkania ze specjalistami z zakresu medycyny oraz zajęcia fizjoterapeutyczne.
 • Świetlica wiejska „Tęcza” w Toporze (projekt finansowany ze środków Wojewody Mazowieckiego. Kwota dotacji: 5000 zł). W ramach projektu utworzono świetlicę wiejską dla dzieci i młodzieży wraz z ofertą zajęć edukacyjnych. W świetlicy realizowano następujące. zajęcia: koła dla przedszkolaków, zajęcia humanistyczne podejmujące tematykę historii, tradycji i obyczajów Polski, zajęcia plastyczne, lekcje języka angielskiego oraz zajęcia ruchowe prowadzone przez instruktora sportu i trenera tańca jazzowego i współczesnego.
 • Festyn kulturalny „Mnie ta ziemia od innych droższa – dni kultury w Gminie Stoczek” (projekt finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. [kwota dotacji: 9000 zł] oraz Gminy Stoczek w ramach programu PPWOW Program Integracji Społecznej [kwota dotacji: 7750 zł]). W ramach zadania zorganizowano dwudniowy festyn kulturalny, podczas którego odbyły się koncerty zespołów folklorystycznych, zespołu muzyki współczesnej, występy zespołów taneczno-wokalnych ze szkół w Stoczku, pokazy rękodzieła ludowego, konkursy dla dzieci i młodzieży, impreza sportowo-rekreacyjna przygotowana przez firmę BARTBO oraz  pokaz sztucznych ogni.
 • Projekt „Wolna myśl – wolne słowo. Polsko-gruzińska wymiana młodzieży” (projekt finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu „Młodzież w Działaniu”. Kwota dotacji: 11794,39 EURO. W ramach projektu odbył się wyjazd dziesięcioosobowej grupy  młodzieży z Gimnazjum w Stoczku do Kobuletii w Gruzji. Celem wyjazdu było pokazanie młodzieży alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Głównym zadaniem realizowanym podczas wymiany były  warsztaty dziennikarskie prowadzone w grupach mieszanych. Efekt projektu to wydanie dwujęzycznej gazetki, poradnika młodego dziennikarza, przygotowanie i prezentacja wystawy fotograficznej pn. „Czas wolny w Kobuletii” oraz krótkiego filmu prezentującego tematykę warsztatów.
 • „Na terenach wiejskich też można…” - program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Publicznego Gimnazjum oraz Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Stoczku. Program realizowany we współpracy z Gminą Stoczek, która jest beneficjentem programu. Stowarzyszenie występowało w roli partnera. Program finansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (kwota dotacji: 49 800 zł). W ramach programu zorganizowano dodatkowe zajęcia edukacyjne z czterech przedmiotów. Zajęcia w pracowni doświadczalnej polegające na wykorzystaniu wiedzy teoretycznej nabytej na lekcjach biologii, chemii i fizyki w praktyce. Na zajęciach uczniowie wykonywali doświadczenia ilustrujące zagadnienia teoretyczne w oparciu o doświadczalne przykłady z życia codziennego. Zajęcia przyrodniczo-ekologiczne, w trakcie których podejmowano zagadnienia dotyczące lokalnego środowiska przyrodniczego i możliwości wykorzystania jego zasobów w gospodarce i rolnictwie zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju. Zajęcia z przedsiębiorczości  obejmujące praktyczne i teoretyczne zagadnienia związane z zakładaniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Zajęcia z języka angielskiego powiązane ściśle z zajęciami z przedsiębiorczości obejmowały zakres treści ukierunkowanych na zagadnienia biznesowe i przydatnych w kontaktach (działalność gospodarcza, rozmowy kwalifikacyjne) różnych branży. Celem programu było podniesienie poziomu kluczowych kompetencji uczniów ukierunkowanych na rynek pracy.
 • Organizacja i wsparcie pracy uczniowskiego zespołu redakcyjnego skupiającego się na przygotowywaniu gazetki szkolnej od strony merytorycznej i technicznej (projekt finansowany ze środków Gminy Stoczek w ramach programu PPWOW Program Integracji Społecznej. Kwota dotacji: 1740 zł). Projekt obejmował zorganizowanie zespołu redakcyjnego składającego się z uczniów Gimnazjum oraz LO w Stoczku, organizację zajęć dydaktycznych z zakresu edukacji medialnej oraz wsparcie techniczne w postaci zakupu materiałów eksploatacyjnych do przygotowania i druku gazetki szkolnej. Efektem projektu jest cyklicznie wydawana gazetka szkolna pn. Długa Przerwa
 • Przeprowadzenie szkolenia informatycznego z zakresu podstawowej obsługi komputera oraz programów użytkowych dla bezrobotnych mieszkańców Gminy Stoczek (projekt finansowany ze środków Gminy Stoczek w ramach programu PPWOW Program Integracji Społecznej. Kwota dotacji: 4050 zł). W ramach projektu zorganizowano szkolenie z zakresu podstaw obsługi komputera i programów użytkowych dla trzydziestu bezrobotnych osób z terenu Gminy Stoczek.
 • Zorganizowanie dodatkowego bloku zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z zagrożonych środowisk, które wyróżniają się aktywnym uczestnictwem w zajęciach sportowych ujętych w programie szkolnym (projekt finansowany ze środków Gminy Stoczek w ramach programu PPWOW Program Integracji Społecznej. Kwota dotacji: 2880 zł). W ramach projektu powstały trzy sekcje sportowe oferujące zajęcia sportowo-ruchowe: sekcja piłki ręcznej, piłki siatkowej oraz tańca nowoczesnego..
 • Zorganizowanie międzyszkolnego koła przyrodniczo-turystycznego skupiającego się na bloku zajęć dodatkowych obejmujących tematykę ekologii, zoologii i ochrony przyrody, połączonych z zagadnieniami turystyki i fotografii przyrodniczej (projekt finansowany ze środków Gminy Stoczek w ramach programu PPWOW Program Integracji Społecznej. Kwota dotacji: 3280 zł). Program obejmował zorganizowanie uczniów w koło przyrodnicze z programem zajęć ekologicznych, zoologicznych oraz zajęć warsztatowych z zakresu fotografii przyrodniczej. Zakupiono również pomoce dydaktyczne odpowiadające realizowanemu programowi oraz sprzęt optyczny do prowadzenia obserwacji terenowych.
 • Wsparcie istniejących świetlic środowiskowych prowadzących działalność wychowawczo-profilaktyczną dla dzieci i młodzieży. Wielofunkcyjne miejsca, gdzie dzieci i młodzież uzyskają wsparcie merytoryczne (projekt finansowany ze środków Gminy Stoczek w ramach programu PPWOW Program Integracji Społecznej.  Kwota dotacji: 1600 zł). W ramach projektu zorganizowano dla uczniów NLO w Stoczku zajęcia realizujące program profilaktyczny.. Odbywały się również dyżury pedagoga, w trakcie których uczniowie mogli uzyskać indywidualną pomoc w rozwiązaniu przedstawianych problemów. Tematyka zajęć dotyczyła rozwiązywania problemów z nauką, relacji interpersonalnych uczeń-uczeń, uczeń-nauczyciel oraz uczeń-rodzic.
 • Przez cały okres swojej działalności Stowarzyszenie prowadzi Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Stoczku – placówkę oświatową o uprawnieniach szkoły publicznej.

 

Rok 2009

 • „Organizacja atrakcyjnych, pozalekcyjnych zajęć edukacyjno – wychowawczych w formie kół zainteresowań o różnorodnej tematyce, jako forma zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Stoczek”. Projekt finansowany z Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich – Program Integracji Społecznej. Wartość dotacji 36500,00zł W ramach zadania uczniowie poszerzali swoją wiedzę z zakresu turystyki, ekologii oraz dziennikarstwa, tworzyli aktywnie działający zespół edukacyjny, wydający dwa razy w miesiącu gazetkę szkolną pt. „Długa przerwa”, opisująca życie szkolne Publicznego Gimnazjum i NLO w Stoczku.
 • „Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży przez sport”. Zadanie finansowane z Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich – Program Integracji Społecznej. Wartość dotacji 29447,00zł. Projekt obejmował organizację dodatkowych zajęć sportowo - ruchowych w dyscyplinach gier zespołowych cieszących się największym zainteresowaniem wśród młodzieży z terenu gminy – piłki ręcznej oraz piłki siatkowej. W toku realizacji projektu odbywały się również zajęcia warsztatowe tańca nowoczesnego dla dziewcząt oraz organizacja imprezy integracyjnej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Stoczek.
 • „Przegląd zespołów regionalnych: „Folklor i tradycja przypomnieniem dobrych dni kultury”. W ramach dotacji pozyskanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dofinansowano realizację festynu współfinansowanego w ramach zadania realizowanego ze środków PPWOW PIS.. Wartość dotacji 4000,00zł. Promocja tradycji, kultury ludowej, twórczości artystycznej oraz ludowych wyrobów rękodzielnictwa lokalnego.
 • Zorganizowanie programu atrakcji dla lokalnej społeczności w dniu 4 lipca 2009r.. pod nazwą „Przegląd zespołów regionalnych „Folklor i tradycja przypomnieniem dobrych dni kultury i 5 lipca 2009r. pod nazwą: Bawmy się bezpiecznie i żyjmy zdrowo szanując przyrodę”. Zadanie finansowane z Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich – Program Integracji Społecznej. Wartość dotacji 20000,00zł. Organizacja  we współpracy z Urzędem Gminy w Stoczku festynu integracyjnego. Program kulturalno – edukacyjny skierowany do społeczności rodzin gminy Stoczek, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin o niskim statusie materialnym i rodzin dysfunkcyjnych.

 

Rok 2010

 • „Z nami na szlak – promocja aktywnej i bezpiecznej turystyki wśród uczniów NLO w Stoczku”. Zadanie dofinansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Węgrowie oraz NLO w Stoczku. Wartość dotacji 7500,00 zł. Realizacja zajęć warsztatowych w szkole podejmująca tematykę bezpieczeństwa na szlaku, przygotowania się do wyjścia w góry, metodyki orientowania się w terenie oraz pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Uczestnicy projektu ukończyli szkolenie elearningowe „W górach bezpiecznie” przygotowane przez GOPR. W ramach zadania odbył się również wyjazd turystyczny do Gorczańskiego Parku Narodowego.
 • „Pozwól sobie pomóc – podaję Ci rękę…”. Projekt współfinansowany ze środków UE oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i środków własnych w ramach obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym w Polsce. Wartość projektu: 47840,00 zł (dotacja 43056,00zł, wkład własny 4784,00 zł). Głównym celem projektu było uświadomienie istoty i skali wykluczenia społecznego spowodowanego ubóstwem w środowisku lokalnym oraz wsparcie procesu akceptacji dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem wraz z niwelowaniem skutków ubóstwa poprzez działania profilaktyczne. W ramach projektu zrealizowano warsztaty dla młodzieży szkolnej, których celem było zwiększenie wiedzy o ubóstwie i wykluczeniu społecznym oraz przyczynach tego zjawiska.
 • „Przyroda wokół mnie – warsztaty przyrodniczo – fotograficzne dla młodzieży”. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz środków Powiatu Węgrowskiego i środków własnych Stowarzyszenia. Wartość projektu 94711,56 zł ( dotacja – 87711,56 zł, wkład własny – 5002,00 zł). Celem projektu było podniesienie stopnia świadomości ekologicznej młodzieży gimnazjalnej powiatu węgrowskiego poprzez umiejętności rozpoznawania rodzimych gatunków roślin i zwierząt oraz wzrost świadomości znaczenia tych gatunków dla przyrody i ekosystemu, z których żyje człowiek.
 • „Organizacja bogatej oferty zajęć dla dzieci i młodzieży w szczególności w zakresie: dydaktycznym, wychowawczo – profilaktycznym i kulturalnym, ze szczególnym naciskiem na problem wykluczenia społecznego”. Zadania finansowane ze środków Poakcesyjnego Wsparcia Obszarów Wiejskich Program Integracji Społecznej. Wartość projektu 37794,49 zł. W ramach projektu odbyły się zajęcia Międzyszkolnego Koła przyrodniczo – Turystycznego, podejmujące tematykę walorów przyrodniczo – kulturowych regionu i najbliższej okolicy i zajęć koła dziennikarskiego dla uczniów NLO i Gimnazjum w Stoczku oraz organizację zajęć plastycznych i zajęć taneczno – ruchowych dla uczniów szkół podstawowych w Stoczku.
 • „Zorganizowanie przedsięwzięcia integracyjno – kulturalnego na rzecz integracji rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym ze środowiskiem w dniu 19 września 2010r”. Projekt finansowany ze środków Poakcesyjnego programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Program Integracji Społecznej. Wartość projektu 15000,00zł. Głównym celem zadania była promocja kuchni regionalnej i produktów regionalnych, promocja właściwych form zabawy i odpoczynku wśród społeczności wiejskiej, integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi, oraz integracja rodzin zagrożonych patologiami ze środowiskiem lokalnym.
 • „AKADEMIA ZDROWEJ RODZINY” – organizowanie zajęć dla dzieci, poradnictwo dla rodzin wymagających wsparcia”. Projekt dofinansowany ze środków Wojewody Mazowieckiego. Wartość projektu 13100,00 zł (kwota dotacji: 9000,000zł, środki własne: 4100,00 zł). Celem projektu było umożliwienie mieszkańcom gminy Stoczek skorzystania ze specjalistycznego wsparcia w przezwyciężaniu i rozwiązywaniu problemów w rodzinie oraz udzielanie pomocy rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wykrywanie i usuwanie przyczyn trudności wychowawczych. Z porad specjalistów korzystały osoby z terenu gminy Stoczek, które borykały się z problemami: uzależnieniami, przemocą, bezradnością, brakiem znajomości prawa, problemami opiekuńczo – wychowawczymi.
 • „Z nami w Klubie…” aktywizacja fizyczna i umysłowa członków Klubu Seniora „POGODNI” w Stoczku”. Projekt dofinansowany ze środków Wojewody Mazowieckiego. Wartość projektu 13600,00 zł ( dotacja: 5410,00 zł, wkład własny: 8910,00 zł). Głównym celem projektu była aktywizacja fizyczna i umysłowa grupy mieszkańców Stoczka w wieku powyżej 55 lat, zrzeszonych w Klubie Seniora „POGODNI”. Zadanie realizowane było poprzez podniesienie oferty Klubu Seniora w zakresie realizacji wyjazdów kulturalnych oraz organizację zajęć ruchowych prowadzonych przez fizjoterapeutę i poradnictwa specjalistycznego z zakresu dietetyki.

 

Rok 2011

 • „Świetlica Moim drugim domem – Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym”. Projekt finansowany ze środków Wojewody Mazowieckiego. Wartość projektu: 20207,00 zł. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie i neutralizowanie społecznych skutków patologii wśród osób najmłodszych oraz pomoc - w różnorodnej formie – w zakresie przystosowania się oraz stosowania określonych, pożądanych norm społecznych, mających zapobiec w przyszłości wzrostowi ilości sytuacji patologicznych i problemowych. Cel ten realizowany będzie poprzez wsparcie funkcjonowania świetlicy środowiskowej w Stoczku, zapewniającej dzieciom i młodzieży pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej oraz niedostosowanym społecznie pomocy w odpowiednim wychowaniu, które w początkowym okresie dojrzewania znacząco wpływa na stopień osiągnięć edukacyjnych. W ramach projektu planowane są do realizacji: zajęcia artystyczno-plastyczne, zajęcia taneczno-ruchowe, zajęcia informatyczne, zajęcia wyrównawcze dla uczniów, spotkania z socjoterapeutka oraz pedagogiem, skierowane do rodziców.


W ramach realizowanych działań Stowarzyszenie współpracuje na stałe  z Urzędem Gminy oraz gminnymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, placówkami oświatowymi i Ochotniczą Strażą Pożarną.