Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Projekt systemowy GOPS (2012 r.)

logo POKL

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

PRIORYTET VII: PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
DZIAŁANIE 7.1: ROZWUJ I UPOESZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI
PODDZIAŁANIE 7.1.1: ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku w roku bieżącym (tj. 2012) będzie kontynuował realizację projektu systemowego w ramach Działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków POKL EFS. W roku 2012 przyznana została kwota 187.950,00 zł, co stanowi kwotę o 43 % wyższą od dofinansowania w roku ubiegłym. Na uwagę zasługuję fakt, że relatywnie do zwiększonych środków na ten cel została również zwiększona liczba uczestników projektu tj. z 8 do 12 osób.


W kwietniu 2012 roku w ramach projektu zostało podpisanych 12 kontraktów socjalnych z uczestnikami projektu, którzy zostali objęci bieżącą pracą socjalną. Osoby uczestniczące w działaniach projektu są osobami korzystającymi ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku, bezrobotnymi, nieaktywnymi zawodowo, pracującymi chcącymi podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.


Narzędziem realizacji projektu w zakresie rozwoju form aktywnej integracji jest kontrakt socjalny obejmujący działania z zastosowaniem trzech instrumentów, tj.:

 

 1. AKTYWIZACJA SPOŁECZNA - zajęcia z psychologiem w liczbie 80 godz.- uczestnicy projektu będą mieli możliwość skorzystania z poradnictwa psychologicznego zarówno indywidualnie, jak i w grupie. Spotkania mają na celu zmniejszenie dystansu między uczestnikami projektu, budowanie pewności siebie, poczucia zaufania w grupie, wzajemnego zrozumienia i zaufania, przyczyniając się tym samym do diagnozy oraz sprawdzenia indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników projektu.
 2. AKTYWIZACJA ZAWODOWA - zajęcia z doradcą zawodowym w liczbie 70 godz. przyczynią się do określenie trudności zawodowych, rozpoznania wstępnych celów zawodowych, postrzegania samego siebie, poznania zasad kształtowania umiejętności pisania życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego oraz pozwolą na zbadanie predyspozycji zawodowych, jak również zaplanowania działań zmierzających do podjęcia zatrudnienia.
 3. AKTYWIZACJA EDUKACYJNA - każdy z uczestników projektu ma możliwość indywidualnego wyboru kursów zawodowych, zgodnych z własnym potencjałem, możliwościami oraz aktualnym zapotrzebowaniem na lokalnym rynku pracy. Wybór kursu zawodowego uzależniony jest również od tego, jakie kursy/szkolenia zawodowe są organizowane przez firmy i instytucje szkoleniowe w okolicznych miejscowościach. Wszyscy uczestnicy odbędą kurs prawa jazdy dowolnej kategorii i dodatkowo zostaną skierowani na kurs/szkolenie wybrane przez nich samych, tj.:
 • 3 osoby - kurs kelner-barman,
 • 2 osoby - kurs spawacza elektrycznego i gazowego,
 • 1 osoba - kurs sprzedawcy,
 • 1 osoba - kurs operatora urządzeń dźwigowych HDS,
 • 1 osoba - kurs operatora wózków jezdniowych podnośnikowych,
 • 2 osoby - kurs fryzjerski,
 • 1 osoba - kurs obsługi kasy fiskalnej,
 • 1 osoba - dodatkowy jeszcze jeden kurs prawa jazdy kat. D.

 

Niezwykle ważnym i dodatkowym zadaniem w tym roku są zaplanowane różnorodne DZIAŁANIA O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM.  W ramach w/w zadania odbędzie się:

 1. Spotkanie integracyjne pn. „Czas aktywności społecznej”, którego celem jest integracja społeczna osób wykluczonych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zagospodarowanie czasu wolnego w zdrowy i aktywny sposób. Grupa uczestników projektu jest grupą niejednorodną, zróżnicowaną pod względem środowiskowym, społecznym, a także różniącym się pod względem wykształcenia, doświadczenia życiowego, planów związanych z przyszłym życiem osobistym i zawodowym.
 2. Wyjazd integracyjno - kulturalny służący poprawie relacji między poszczególnymi uczestnikami projektu oraz ich otoczenia, lepszemu wzajemnemu poznaniu, a tym samym zmniejszeniu pomiędzy nimi nadmiernego dystansu, wytworzeniu atmosfery wzajemnego zrozumienia i zaufania.
 3. Konsultacje specjalistyczne dla uczestników projektu i ich otoczenia, celem ich jest wsparcie psychologiczne, prawne i specjalistyczne w zakresie prewencji i niebieskiej karty. Spotkania dadzą możliwość uzyskania fachowego wsparcia bezpośrednio w miejscu zamieszkania, co przełoży się na samodzielne rozwiązywanie codziennych problemów, a tym samym zwiększenie zaradności i samodzielności mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.


Nad prawidłowością realizowanego projektu czuwał będzie zespół projektowy składający się z:

 • Kierownika GOPS.
 • koordynatora projektu,
 • pracownika ds. obsługi finansowej projektu,
 • trzech pracowników socjalnych (w tym 1 zatrudniony w ramach EFS),

 

Dokumenty powiązane:

 1. Informacja o stanie realizacji projektu (październik 2012r.)

Zapytania ofertowe:

 1. Zapytanie ofertowe z dnia 14 sierpnia 2012 r. dot. przeprowadzenia zajęć z doradcą zawodowym w ramach projektu 
 2. Zapytanie ofertowe z dnia 14 sierpnia 2012 r. dot. przeprowadzenia zajęć z psychologiem w ramach projektu
 3. Zapytanie ofertowe z dnia 21 sierpnia 2012 r. dot. przeprowadzenia konsultacji prawnych w ramach projektu
 4. Zapytanie ofertowe z dnia 21 sierpnia 2012 r. dot. przeprowadzenia konsultacji psychologicznych w ramach projektu
 5. Zapytanie ofertowe z dnia 21 sierpnia 2012 r. dot. przeprowadzenia konsultacji w zakresie prewencji i zielonej karty w ramach projektu
 6. Zapytanie ofertowe z dnia 6 września 2012 r. dot. organizacji kursu na prawo jazdy kat. B, C i D

 

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku

Sporzadził: Teresa Dzieciątko

Data publikacji: 14 czerwca 2012 r.

Aktualizacja: 14 sierpnia 2012 r., 21 sierpnia 2012 r., 6 wrzesnia 2012 r.

Wprowadzenie: Administrator