Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Projekt systemowy GOPS

logo POKL

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGOPRIORYTET VII: PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ.
DZIAŁANIE 7.1.:  ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE  AKTYWNEJ INTEGRACJI.
PODDZIAŁANIE 7.1.1:   ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE  AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ  OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku w 2011r.kontunuje od 2008 r. realizację projektu systemowego pt. „ PROGRAM  AKTYWIZACJI SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GMINIE STOCZEK” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób bezrobotnych, nie aktywnych zawodowo natomiast w wieku aktywności zawodowej.

 

Celami szczegółowymi projektu jest:
► zwiększenie motywacji do działania, zaufania we własne siły, podniesienie   własnych wartości oraz zdobycie zdolności komunikacyjnych,
► zdobycie wiedzy na temat rynku pracy i nabycie umiejętności poszukiwania pracy przy pomocy nowoczesnych form i technik oraz zdobycie umiejętności tworzenia dokumentów aplikacyjnych,
► podniesienie kwalifikacji zawodowych,
► wsparcie finansowe uczestników projektu w formie zasiłków celowych.

Przyjęto, iż osoby korzystające z usług systemu pomocy społecznej będą otrzymywały kompleksowe wsparcie w readaptacji zawodowej i dostępie do rynku pracy.


W projekcie bierze udział 8 osób, w tym 1 osoba niepełnosprawna, posiadająca orzeczony stopień niepełnosprawności i zdolność do podjęcia pracy zawodowej. Grupę docelową stanowią osoby w wieku od 20 do 40 r. ż. pochodzące ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykształceniem gimnazjalnym, zawodowym lub średnim. Jest to grupa wymagająca intensywnej aktywizacji i gotowa do współpracy. Skierowanie działań w stronę tych osób da im przygotowanie do umiejętnego poszukiwania pracy i odnalezienia się na ewaluującym ciągle rynku pracy. Osoby te cechuje niski poziom aspiracji zawodowych i życiowych, motywacji i bodźców do działania. Jest to związane z brakiem możliwości finansowych, które uniemożliwiają jednocześnie podjęcie jakichkolwiek zmian. Zasadniczymi barierami  jest brak specjalistycznych kwalifikacji zawodowych, brak doświadczenia zawodowego, brak praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania rynku pracy oraz brak umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.


Rekrutacja :
Zespół rekrutacyjny  wyłonił grupę beneficjentów ostatecznych i stworzył listę rezerwową. Beneficjenci ostateczni  podpisali deklarację udziału w projekcie, a następnie podpisali  kontrakt socjalny.  Rekrutacja prowadzona była  zgodnie z polityką równych szans.

 

Działania:
Narzędziem realizacji projektu jest kontrakt socjalny, który został  zawarty z każdym uczestnikiem projektu przez pracownika socjalnego i będzie obejmował następujące działania:

 

I. AKTYWIZACJA SPOŁECZNA
1. Zajęcia z psychologiem:  integracyjne zmniejszające dystans między uczestnikami, blok zajęć z zakresu psychologii komunikacji, asertywności, rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych, rozwijania umiejętności pracy, relaksu i wypoczynku
2. Indywidualne poradnictwo psychologiczno.-diagnostyczne. 

 

II. AKTYWIZACJA ZAWODOWA
Zajęcia z doradcą zawodowym:
1. Analiza potrzeb klienta; określenie trudności zawodowych, rozpoznanie wstępnych celów zawodowych, ocena postaw w stosunku do przyszłości, postrzeganie samego siebie.
2. Rynek pracy i warsztat edukacyjny: sytuacja na rynku pracy i jej przewidywany rozwój, wymagania zawodowe, oczekiwania pracodawców, ocena kwalifikacji i ewentualnego doświadczenia zawodowego odbiorców w świetle wymagań rynku pracy.
3. Warsztat samopoznania: samoocena(słabe i mocne strony)obejmujące zainteresowania, uzdolnienia, wartości, umiejętności.
4. Umiejętności poszukiwania pracy: pisanie dokumentów aplikacyjnych, aktywne poszukiwanie pracy przez Internet, autoprezentacja, rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą.
5. Indywidualna ocena zawodowa.

 

III.  AKTYWIZACJA EDUKACYJNA
PODNIESIENIE KOMPETENCJI O CHARAKTERZE ZAWODOWYM, LUB ZDOBYWANIE NOWYCH KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ


Wszyscy uczestnicy projektu zostaną skierowani na kurs prawa jazdy kategorii B lub C, będą mieli zapewnione niezbędne badanie lekarskie, egzamin i materiały szkoleniowe. W/w działanie rozpocznie się szkoleniem teoretycznym z kat. B i kat. C, a następnie szkoleniem praktycznym.


Wszyscy uczestnicy projektu  wezmą udział w szkoleniu zawodowym  w zależności od   potrzeb i    sytuacji na rynku pracy.
IV. WYJAZD INTEGRACYJNY dla uczestników projektu nad którymi nadzór sprawować będzie zespół projektowy. W ramach wyjazdu przewidziane jest wyżywienie, zakup biletów wstępu do teatru, do obiektów turystycznych, wynajęcie przewoźnika.

Uczestnicy projektu podczas zajęć grupowych będą mieli zapewniony ciepły posiłek.  Wyłoniony zostanie dostawca usług cateringowych, zgodnie z ustawą PZP.


Podczas zajęć grupowych i indywidualnych przewidziana jest przerwa kawowa dla beneficjentów ostatecznych projektu.
W celu zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia zajęć zakupione zostaną zeszyty, długopisy, teczki dla beneficjentów ostatecznych.


Zajęcia będą przeprowadzane w salach będących własnością gminy Stoczek. Zajęcia indywidualne będą prowadzone w pomieszczeniu, w pełni wyposażonym, w siedzibie GOPS. Beneficjenci ostateczni zostaną objęci ubezpieczeniem NNW. Po zakończeniu zajęć uczestnicy otrzymają zaświadczenia.


Na zakończenie projektu odbędzie się spotkanie podsumowujące projekt. Będzie ono miało na celu integrację i promocję. Na spotkanie zostaną zaproszone władze gminy i osoby prowadzące zajęcia. Przygotowanie spotkania zostanie zlecone firmie zewnętrznej.


Ewaluacja odbywać sie będzie poprzez ankiety, wizyty monitorujące i spotkania koordynatora z osobami realizującymi projekt(4 spotkania w trakcie trwania proj.)na których omówione będą uwagi i sugestie odnośnie realizowanych działań. W zakres zadania wchodzi również obsługa finansowa projektu obejmująca prowadzenie systematycznej i analitycznej księgowości, finansowych operacji wynikających z realizacji projektu oraz przygotowanie dokumentacji finansowej do rozliczenia projektu. W/w zadaniu realizowana będzie również promocja projektu. Plakaty zostaną umieszczone na tablicach informacyjnych i salach, w których będą prowadzone zajęcia dla beneficjentów ostatecznych, natomiast naklejki umieszczane będą na dokumentach projektowych. Bieżąca promocja będzie polegała na umieszczeniu tekstów informacyjnych na stronie www.stoczek.net.pl i www.bip.stoczek.net.pl w zakładce POKL.


Zespół projektowy składa się z:
-koordynatora,
-księgowej,
-pracownika socjalnego zatrudnionego w   ramach EFS,
-pracownika socjalnego realizującego kontrakty socjalne.

 

W/w projekt realizowany będzie od stycznia do grudnia b.r. Realizacja zadania aktywna integracja rozpocznie się po podpisaniu aneksu do umowy ramowej. Wniosek o dofinansowanie w/w projektu, w czerwcu br.  na zarządzie przeszedł   pozytywnie  ocenę merytoryczną i już został podpisany aneks do umowy ramowej


Wartość projektu opiewa na kwotę 107.229,54 zł w tym wkład własny 11. 259,10 zł.

 

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku

Sporzadził: Agnieszka Kałuska

Data publikacji: 22 czerwiec 2011 r.

Wprowadzenie: Administrator