Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

 

Z uwagi na zmiany przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  od 1 stycznia 2020 roku na terenie gminy Stoczek obowiązują nowe regulacje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Najważniejsze zmiany są następujące:

  1. Od 1 stycznia wszyscy właściciele nieruchomości muszą zbierać odpady w sposób selektywny.
  2. Istnieje możliwość obniżenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, gdy właściciel nieruchomości będzie kompostował bioodpady w kompostowniku przydomowym i zgłosi ten fakt do Urzędu Gminy.
  3. Wprowadzono podwyższoną stawkę opłaty (karę), stosowaną gdy właściciel nieruchomości nie przestrzega obowiązku selektywnej segregacji odpadów. W przypadku stwierdzenia odpadów zmieszanych przedsiębiorstwo odbierające odpady ma obowiązek poinformować wójta o niewywiązywaniu się właściciela nieruchomości z obowiązku segregacji. Na podstawie informacji od przedsiębiorstwa wraz z dokumentacją fotograficzną wójt wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie naliczenia opłaty podwyższonej.
  4. Wprowadzono ryczałtową opłatę roczną dla właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe bez względu na okres przebywania w danym roku
  5. Zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości poprzez wypełnienie nowej deklaracji należy składać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Zmianą danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest:
  • zamieszkanie nowej osoby na nieruchomości w tym urodzenie się dziecka,
  • ubycie osób na nieruchomości w tym zmiana miejsca zamieszkania czy śmierć.

 

 

Dodatkowe informacje dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi można uzyskać w:


Urząd Gminy w Stoczku, ul. Kosowska 5, 07-104 Stoczek
pok. nr 13 - Referat rolnictwa, planowania przestrzennego i ochrony środowiska


tel.: +48 (25) 691 90 20 wew. 29 lub (25) 750 39 08, e-mail: odpady@stoczek.net.pl