Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Nauka i praca - lepszy start w przyszłość

logo POKL

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

PROJEKT „NAUKA I PRACA – LEPSZY START W PRZYSZŁOŚĆ”
PRIORYTET VII: PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ.
DZIAŁANIE 7.3.:  INCJATYWY LOKALNE NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku w okresie od maja 2011r. do listopada 2011r.  realizuje  projekt pt. „ NAUKA I PRACA - LEPSZY START W PRZYSZŁOŚĆ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

 

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej młodzieży z terenów wiejskich przygotowujących się do wejścia na rynek pracy a także w szczególności:
- zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły,
- podniesienie własnej wartości,
- zdobycie umiejętności tworzenia dokumentów aplikacyjnych,
- nabycie umiejętności poszukiwania pracy przy pomocy nowoczesnych form i technik,
- zdobycie wiedzy na temat rynku pracy,
- zwiększenie zdolności komunikacyjnych,
- określenie predyspozycji zawodowych,
- poszerzenie znajomości języka angielskiego,
- pomoc w rozwiązaniu problemów wychowawczych,
- zwiększenie mobilności na rynku pracy.

Działania w ramach projektu są zgodne z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi:
- równości szans (wyrównywanie szans na rynku pracy)
- rozwoju lokalnego (zmniejszenie obszaru wykluczenia społecznego i wzrost wykształcenie)
- rozwoju społeczeństwa informacyjnego (doskonalenie kwalifikacji i dostosowywanie  umiejętności do potrzeb rynku pracy).

W projekcie uczestnikami będą osoby w wieku od 15 do 20 roku życia pochodzące ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Skierowanie działań w stronę tych osób da im przygotowanie umiejętnego poszukiwania pracy i odnalezienie się na rynku pracy.

Rekrutacja rozpoczęła się  od analizy dokumentacji GOPS, wywiadów środowiskowych. Nabór chętnych do uczestnictwa w projekcie został ogłoszony na stronie intern.www.stoczek.net.pl oraz na tablicach informacyjnych poszczególnych wsi Gminy Stoczek. Chętni do uczestnictwa w projekcie zgłaszali się będą do pracowników GOPS w Stoczku. Osoby te wypełniały ankietę rekrutacyjną. Wybrana została grupa 10 beneficjentów ostatecznych  i 4 osoby, które zostały wpisane na listę rezerwową.

Wyłonieni beneficjenci ostateczni w ramach w/w projektu  będą uczestniczyć w następujących działaniach :


1. Zajęciach z psychologiem: 
a) Zajęcia integracyjne zmniejszające dystans między uczestnikami,
b) Zajęcia psychoedukacyjne - blok zajęć z zakresu psychologii komunikacji, asertywności, rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych, rozwijania umiejętności pracy, relaksu i wypoczynku,
c) Indywidualne poradnictwo psychologiczne-diagnoza psychologiczna. 

2. Zajęciach  z doradcą zawodowym:
a) Analiza potrzeb klienta; określenie trudności zawodowych, rozpoznanie wstępnych celów zawodowych, ocena postaw w stosunku do przyszłości, postrzeganie samego siebie.
b) Rynek pracy i warsztat edukacyjny: sytuacja na rynku pracy i jej przewidywany rozwój, wymagania zawodowe, oczekiwania pracodawców, ocena kwalifikacji i ewentualnego doświadczenia zawodowego odbiorców w świetle wymagań rynku pracy.
c) Warsztat samopoznania: samoocena (słabe i mocne strony) obejmujące zainteresowania, uzdolnienia, wartości, umiejętności.
d) Umiejętności poszukiwania pracy: pisanie dokumentów aplikacyjnych, aktywne poszukiwanie pracy przez Internet, autoprezentacja, rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą.
e) Indywidualna ocena zawodowa.

3. Zajęciach z pedagogiem:
a) Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wśród młodzieży,
b) Metody eliminowania przemocy w środowisku,
c) Kształtowanie odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka,
d) Udzielanie uczestnikom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych.

4. Zajęciach z języka angielskiego:
Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w mowie i piśmie.

5. Kursie prawa jazdy kat. B.
Wszyscy uczestnicy projektu zostaną skierowani na kurs prawa jazdy kategorii B, będą mieli zapewnione niezbędne badanie lekarskie, egzamin i materiały szkoleniowe. W/w działanie rozpocznie się szkoleniem teoretycznym z kat. B, a następnie szkoleniem praktycznym.

Po zakończeniu zajęć uczestnicy otrzymają zaświadczenia.


Na zakończenie projektu zostanie zorganizowane uroczyste spotkanie podsumowujące, na którym  będą zaproszeni goście: Władze Gminy, Radni, Sołtysi, Dyr. Szkoły oraz osoby prowadzące zajęcia. Koordynator przedstawi osiągnięte rezultaty oraz przebieg projektu zgodnie z harmonogramem.

 

Nad prawidłowością realizowanego zadania czuwa zespół projektowy składający się z:
-księgowego,
-pracownika ds. administracyjnych,
-pracownika ds. promocji, monitoringu i obsługi projektu.

Wartość projektu opiewa na kwotę 49999,98 zł.

 

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku

Sporzadził: Leszek Lutostański

Koordynator projektyu: Agnieszka Kałuska

Data publikacji: 22 czerwiec 2011 r.

Wprowadzenie: Administrator