Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Karta usługi Nr RPO-5

Karta usługi Nr RPO-5
DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZAWSZE ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Referat Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

 

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Podinspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska
pokój nr 13 , tel. 254 6919020 wew. 26 e-mail RPO@stoczek.net.pl

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie decyzji administracyjnej


WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, podpisany przez Stronę lub pełnomocnika. Pełnomocnik, stosownie do art. 33 § 3 K.p.a., dołącza oryginał lub urzędowo poświadczone pełnomocnictwo.
 2. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie - 3 egzemplarze mapy w związku z koniecznością prowadzenia jednoczesnych uzgodnień z innymi organami.
 3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, o którym mowa w art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w trzech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
 4. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 6 ustawy,
 5. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku (w celu jak najszybszego przeprowadzenia procedury),
  Ww. dokumenty powinny być złożone w oryginałach lub potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 6. Dowód uiszczenia należnej zapłaty należnej opłaty skarbowej:
  • za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

 

OPŁATY

Opłata skarbowa:

 1. od wydania decyzji 205 zł,
 2. od przeniesienie decyzji na rzecz innej osoby 105 zł,
 3. od pełnomocnictwa 17 zł.

Opłatę dokonuje się w kasie urzędu w godz. 800 - 1400 lub przelewem na konto Urzędu Gminy w Stoczku  nr 90 9236 0008 0130 0101 2000 0020 z adnotacją dotyczącą zezwolenia. W przypadku dokonania opłaty skarbowej przelewem bankowym należy dołączyć potwierdzenie dokumentu przelewu.

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 2 miesięcy (*)

 

TRYB ODWOŁAWCZY
W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Stoczek

 

INNE INFORMACJE
W celu jak najszybszego przeprowadzenia procedury, a w związku z tym prowadzenia jednoczesnych uzgodnień z innymi organami prosimy o składanie ww. dokumentów w 3-egzemplarzach.

* Art. 35 § 5 Kpa. Do terminów określonych w przepisach nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

FORMULARZ DO POBRANIA
Wniosek dostępny w pokoju nr 13

 

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267)
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz.1282).

 

Opracownaie: Jolanta Kowalik – Kierownik Referatu

Zatwierdził: Mieczysław Wójcik – Wójt Gminy