Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Karta usługi Nr RPO-3

Karta usługi Nr RPO-3
WYDANIE DECYZJI NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Referat Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

 

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Podinspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska
pokój nr 13 , tel. 254 6919020 wew. 26 e-mail RPO@stoczek.net.pl

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie decyzji administracyjnej


WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek
 2. Załączniki do wniosku:
  1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy – z podaniem jej wymiarów,
  2. zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych,
  3. w przypadku zajęcia pasa w celu prowadzenia robót należy dołączyć dodatkowo:
   • ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,
   • oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej,
   • na żądanie wydającego dodatkowe dokumenty (projekt budowlany,  harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym).

 

OPŁATY

 1. Zwolnienie z opłaty skarbowej – na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) - załącznik cz. III pkt 44 kol. 4 zwolnienia ppkt 9)
 2. Stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego określa Uchwała Nr  XXIV/187/2005 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 listopada 2005r.

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy

 

TRYB ODWOŁAWCZY
W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Stoczek

 

INNE INFORMACJE
Zezwolenie dotyczy:

 1. prowadzenia robót w pasie drogowym,
 2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
 4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

 

FORMULARZ DO POBRANIA
Druki dostępne w pokoju nr  13

 

PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U.z 2013, poz. 260),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w  sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 Nr 140, poz. 1481)
 • Uchwała Nr XXIV/185/2005 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 listopada 2005r.  r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy.


 

Opracownaie: Jolanta Kowalik – Kierownik Referatu

Zatwierdził: Mieczysław Wójcik – Wójt Gminy