Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Karta usługi Nr PF - 3

Karta usługi Nr PF - 3
Zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Referat Finansowy

 

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Podinspektor d.s wymiaru podatków i opłat lokalnych.   
Podinspektor d.s wymiaru podatków i opłat  oraz  księgowości podatkowej,
pokój nr 8  tel. 25 6919020 wew.30 email : podatki@stoczek.net.pl

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.
Kwota zwrotu podatku akcyzowego zostanie przekazana na rachunek bankowy lub wypłacona w kasie Urzędu.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego, który składa się w terminie:
  • od dnia 01 do 28  lutego danego roku
  • od dnia 01 do 31 sierpnia  danego roku

Załączniki:
Faktury VAT , stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,

 

OPŁATY
Wolne od opłaty skarbowej

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY
Decyzję wydaje się w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku o zwrot podatku.
Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji nastąpi w terminach:

  • od 2-30 kwietnia w przypadku złożenia wniosku w miesiącu  lutym
  • od 1-31 października w przypadku złożenia wniosku w miesiącu sierpniu

 

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Stoczek w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

INNE INFORMACJE
-

 

FORMULARZ DO POBRANIA
Pokój nr 8 

 

PODSTAWA PRAWNA

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.267 )
  • art. 3 ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2006r. Nr 52, poz. 379 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012r w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. 2012r. poz. 87);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada  2011 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2013 r. (Dz. U. z 2012 r. poz.1380).

 

 

Opracownaie: Marzena Chmura – Kierownik Referatu

Zatwierdził: Mieczysław Wójcik – Wójt Gminy