Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Karta usług Nr ON - 1

Karta usługi Nr ON - 1
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Referat Organizacji, Nadzoru i Oświaty

 

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Podinspektor  d.s organizacyjnych i oświatowych. 
Pokój nr 2, tel. 25 691 90 20 wew. 22,  email: urzad@stoczek.net.pl

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie decyzji administracyjnej

Procedura postępowania obowiązująca:

1. O zawarciu z młodocianym pracownikiem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, pracodawca jest zobowiązany zawiadomić Wójta Gminy Stoczek  (wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 1) w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

2. Pracodawca składa w terminie 3 miesięcy od zdania przez młodocianego pracownika egzaminu wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 2) wraz z załącznikami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem:

 

 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,
 • Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy, Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • Kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 • Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika, Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
 • Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,
 • Kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
 • Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 3),
 • Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (załącznik nr 4).

 

OPŁATY
Wolne od opłat skarbowych

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY
W terminie do jednego  miesiąca od daty złożenia wniosku, (w przypadku skomplikowanych spraw – do 2 miesięcy)

 

TRYB ODWOŁAWCZY
W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Stoczek

 

INNE INFORMACJE
Wniosek należy składać w terminie  nie później  niż 3 miesięcy od dnia zdania egzaminu  przez młodocianego pracownika.
Dofinansowanie przysługuje pracodawcom, których pracownicy młodociani mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Stoczek

 

FORMULARZ DO POBRANIA
Pokój nr 2

Dokumenty do pobrania:

 1. Zawiadomienie o zawarciu umowy
 2. Wniosek o zawarcie umowy
 3. Formularz
 4. Oświadczenie

 

 

PODSTAWA PRAWNA Podstawy prawne:

 • art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 59);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2017 r. poz. 1644);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. 2017 r. poz. 1641);
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2016, poz. 1808 ze zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. 2015r., poz. 1983).

 

Opracowanie: Renata Flak – Kierownik Referatu

Zatwierdził: Mieczysław Wójcik – Wójt Gminy