Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

 


Kto może otrzymać zapomogę?


•    Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje ojcu lub matce dziecka, a także opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 złotych.


•    W bieżącym okresie zasiłkowym 2013/2014 trwającym od 1 listopada 2013 do 31 października 2014 należy wykazać dochody za rok 2012 uwzględniając zmiany wysokości dochodów pełnoletnich członków rodziny


•    W przypadku urodzenia się dziecka przed 1 stycznia 2013 jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka przyznaje się bez względu na wysokość dochodu.


•    W przypadku objęcia opieką prawną, faktyczną lub przysposobienia przed dniem 1 stycznia 2013 nie uwzględnia się kryterium dochodowego.


•    Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.


•    Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.


•    Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka przysługuje w wysokości 1.000,00 zł.

 

Do wniosku należy dołączyć:


1. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka;


2. zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu;


3. w przypadku przysposobienia dziecka- odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postepowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;


4. w przypadku opieki prawnej- orzeczenie sądu o powołaniu opiekuna prawnego;


5. w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko:
a) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację;
b) odpis zupełny  lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka- w przypadku gdy rodzic dziecka nie żyje;

 

6. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:•    zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierające informacje o wysokości:
a)    dochodu,
b)    składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu,
c)    należnego podatku;
•    zaświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;
•    oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające w szczególności informacje o:
a)    wysokości dochodu,
b)    wysokości należnych składek na ubezpieczenie społeczne,
c)    wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
d)    wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
e)    wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;
•    zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne;
•    zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
•    dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
•    dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
•    dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

 

7. kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 

8. odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

 

9. odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

 

10. orzeczenie sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka;


11. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

 

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Wniosek
  2. Zaświadczenie lekarskie

 

 

 

 

Źródło: GOPS w Stoczku

Data publikacji: 02 kwiecień 2013 r.

Wprowadzenie: Administrator