Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Budowa kompleksu edukacyjno-sportowego w miejscowości Grygrów

Realizacja przedsięwzięcia obejmującego budowę boiska piłkarskiego oraz boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Grygrowie pozwoliła na osiągnięcie celów sprecyzowanych nie tylko w dokumentach strategicznych dla regionu i kraju, ale również w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego. Przedmiotowe przedsięwzięcie wpisuje się bowiem w założenia Priorytetu VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego, w jego cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym oraz cel szczegółowy: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury edukacyjnej.

 

Z realizacją projektu wiązały się konkretne oddziaływania:

 • wzrost możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez zapewnienie dogodnych warunków kształcenia;
 • zapewnienie odpowiednich warunków do rozwoju fizycznego osobom niepełnosprawnym;
 • rozszerzenie różnych form edukacji nieformalnej, poprzez zajęcia pozalekcyjne;
 • wzrost integracji społecznej oraz aktywności obywatelskiej;
 • stworzenie alternatywnych propozycji spędzania wolnego czasu, przeciwdziałających zjawisku wykluczenia społecznego;
 • integrowanie grup środowiskowych zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • budowanie więzi z gminą, poprzez uczestnictwo wychowawców i dzieci wraz z rodzicami w imprezach sportowych, organizowanych na boiskach sportowych przy Szkole Podstawowej w Grygrowie.

 

Przedmiotowa inwestycja przyczyniła się to do wypracowania ładu społeczno – gospodarczego i przestrzennego Mazowsza, poprzez:

 • zapewnienie wzrostu gospodarczego regionu (wzrost atrakcyjności inwestycyjnej; rozwój mieszkalnictwa => powstawanie podmiotów świadczących usługi zaspokajające podstawowe potrzeby mieszkańców (sklepy, zakłady usługowe itp.) => dodatkowa siła robocza; rozwój turystyki i rekreacji => rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej => dodatkowa siła robocza; bezpośrednio w wyniku realizacji inwestycji zostaną utworzone dwa nowe miejsca pracy);
 • poprawę warunków życia społeczności (rozwój infrastruktury rekreacyjno – sportowej; estetyczne zagospodarowanie terenu wokół projektowanej obiektu, odpowiednie warunki do zabaw dzieci a także przebywania ich z rodzicami, przewidywane powstawanie nowych podmiotów usługowych => nowe miejsca pracy => zmniejszenie bezrobocia);
 • rozwój infrastruktury społecznej województwa, zwiększającej dostępność do niej w wymiarze ponadlokalnym (nowoczesny kompleks boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym => wzrost atrakcyjności osiedleńczej gminy, na tle powiatu, regionu oraz kraju => potencjalni mieszkańcy z całego kraju; infrastruktura rekreacyjno-sportowa udostępniana bezpłatnie w godzinach popołudniowych  miejscowej społeczności oraz turystom krajowym i zagranicznym).

 

Montaż finansowy projektu:

 • Całkowita kwota wydatków: 1 353 555,41 zł
 • Kwota wydatków kwalifikowalnych: 520 423,07 zł
 • Kwota wsparcia z EFRR: 442 359,61 zł

 

Beneficjentami ostatecznymi środków EFRR będą mieszkańcy Gminy Stoczek, mieszkańcy sąsiednich gmin oraz przyjezdni odwiedzający Gminę.

 

Trwałość projektu:
Koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem przedmiotowej inwestycji w okresie co najmniej pięciu lat po zakończeniu fazy realizacji, będzie ponosiła gmina Stoczek.
W budżecie gminy zostały zabezpieczone środki na wydatki związane z eksploatacją kompleksu boisk sportowych, zatrudnieniem animatora sportowego oraz konserwacją boisk.
Trwałość instytucjonalną, potwierdza bogate doświadczenie pracowników Urzędu Gminy, zdobyte podczas realizacji innych projektów infrastrukturalnych.


Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.