Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Analiza stanu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Stoczek - 2013r.

Analiza stanu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Stoczek

 


Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10   ustawy z dnia 13 września 2013r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach( Dz. U z 2013r, poz. 1399) jednym z zadań gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi , w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami.


Informacje ogólne


Odbiorem odpadów komunalnych na terenie Gminy Stoczek do dnia 01.07.2013r zajmował się Zakład Gospodarki Komunalnej Sp z.o.o w Stoczku  na podstawie zawartych z mieszkańcami umów na świadczenie usług.


Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odbiorem odpadów komunalnych od 01.07.2013r  zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stoczku, wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa z ww podmiotem będzie obowiązywać  do 31.12.2014r.


Odbiór odpadów z podziałem na frakcję suchą i frakcję mokrą następuje raz na dwa tygodnie dodatkowo odpady zielone  odbierane są od kwietnia do października natomiast popiół od października do kwietnia . Zużyty sprzęt elektryczny elektroniczny, odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony odbierane są dwa razy do roku ( w kwietniu i październiku).

 

Na terenie Gminy Stoczek zorganizowano Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)  w miejscowości Gajówka Zachodnia, który jest  czynny od poniedziałku do piątku  w godz. 8-15.

 

Odpady niebezpieczne mieszkańcy oddać mogą do zorganizowanego punktu zbiórki
- przeterminowane leki- Apteka w Stoczku
- zużyte baterie  Szkoła Podstawowa w Stoczku, Toporze, Grygrowie, Gimnazjum w Stoczku

 

Informację o terminie odbioru odpadów komunalnych jak i sposobie segregacji dostępne są na stronie www.stoczek.net.pl oraz w poszczególnych miejscowościach na tablicach informacyjnych.

 

W ramach umowy zawartej z Zakładem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.  do zadań wykonawcy należy również wyposażenie mieszkańców, PSZOK oraz punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych w pojemniki ( tj. worki, kontenery i pojemniki) do gromadzenia odpadów.


Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania z  terenu Gminy Stoczek transportowane są do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnym w Woli Suchożebrskiej.Odpady wytworzone na terenie gminy

 • Liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2013r. – 5260 osób
 • Systemem objęto: 4833 osoby, zebrano 1754 deklaracje,
 • Wydano 41 decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicielom nieruchomości zamieszkałym  , którzy nie złożyli deklaracji  w wyznaczonym terminie
 • 45 właścicieli nieruchomości niezamieszkałych ( przedsiębiorstw)  posiada zawarte umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stoczku


Ustalając ilość odpadów, w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego przyjęto iż:

 • szacunkowa liczba nieruchomości , z których odbierane będą odpady komunalne wynosi około 1800 szt. , przy czym przewiduje się w trakcie zamówienia możliwość zmiany liczby nieruchomości zamieszkałych do 10 % . W 2012r. odpady odbierane były z 1696 nieruchomości. Ilość odpadów w 2012r. wynosiła 876,4 Mg/rok, w tym odpady segregowane stanowiły ok 60%, odpady niesegregowane ok 40%,a szacunkowa roczna ilość odpadów  remontowo budowlanych wynosiła 58,8 Mg/rok.


W 2013r. –Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Stoczku odebrał łącznie z terenu Gminy Stoczek 217,0 Mg odpadów zebranych selektywnie w tym:

 

 • papier i tektura 60,7Mg
 • tworzywa sztuczne 56,5Mg
 • szkło 63,9Mg
 • metale 17,7 Mg
 • odzież i tekstylia 0,4 Mg
 • wielkogabarytowe 8,1 Mg
 • biodegradowalne 2,3 Mg
 • urządzenia zawierające freony; Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki; Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35- 7,4 Mg

 

Odebrano 306,5Mg niesegregowanych(zmieszanych) odpadów komunalnych.

• Osiągnięto następujący poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 25,5 %
• Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100%
• Osiągnięto poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 70, 3%


Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych

Wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 154 580,00 zł
Zaległość na dzień 31.12.2013r. –18 966,00 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2013r. – 1944,00 zł
Należność z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 171 602,00 zł

 

Koszty obsługi systemu w okresie od 01.07.2013r. do 31.12.2013r.
1.    Koszty łącznie: 203 594,43
2.     Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  151 488,00zł
3.    Koszty administracyjne  52 106,43 zł w tym:
- wynagrodzenie pracowników (2 pracowników)
- szkolenia pracowników
- program komputerowy
- obsługa programu komputerowego
- prowizja z tytułu inkasa
- przesyłki pocztowe
- literatura fachowa
- koszty eksploatacyjne ( materiały biurowe, tonery, akcesoria komputerowe,  inne)

 

Opracowanie: Jolanta Kowalik

Data publikacji: 29 kwiecień 2014r.

Wprowadzenie: Administrator